Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกบินทร์บุรี คว้าชัย 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

โรงเรียนกบินทร์บุรี คว้าชัย 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2

Read more