คำแนะนำการใช้
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
วิธีการปฏิบัติและประพฤติตน
 
 
กล้องและการถ่ายภาพ
สาระที่สำคัญ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

การถ่ายภาพที่ถกูหลักการจะทำให้สือประสมดูน่าสนใจซึ่งเป็นวิธีการนึงที่ทำให้สือประสมมีมิติมีจุดเด่นไปด้วย ดังนั้นหลักการถ่ายภาพที่ถูกต้องหรือการจัดวางตำแหน่งของวัตถุในภาพที่ถูกวิธีก็จะทำให้สื่อประสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Untitled Document
กฎสามส่วน

 การจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อสร้างจุดสนใจในภาพมีหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งก็คือ การใช้กฎสามส่วน     รูปภาพไม่ว่าจะเป็นแนวตั้ง หรือแนวนอน หากเราแบ่งกรอบออกเป็น 3 ส่วน โดยลากเส้นแบ่งกรอบภาพ จะมีจุดตัดเกิดขึ้น 4 จุด จุดนี้จะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับจัดวางวัตถุ (Subject) ที่ต้องการเน้นให้เด่นการแบ่งกรอบ ออกเป็นส่วน ๆ นี้ ยังสามารถจัดวางเส้นขอบฟ้าของภาพวิวทิวทัศน์ได้อีกด้วย นิยมแบ่งให้เป็น 1 : 3 หรือ 3 : 1 ซึ่งเราจะไม่นิยมจัดแบ่งเป็น 1 : 1

copyright © 2012 | งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี