คำแนะนำการใช้
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
วิธีการปฏิบัติและประพฤติตน
 
 
กล้องและการถ่ายภาพ
สาระที่สำคัญ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

การถ่ายภาพที่ถกูหลักการจะทำให้สือประสมดูน่าสนใจซึ่งเป็นวิธีการนึงที่ทำให้สือประสมมีมิติมีจุดเด่นไปด้วย ดังนั้นหลักการถ่ายภาพที่ถูกต้องหรือการจัดวางตำแหน่งของวัตถุในภาพที่ถูกวิธีก็จะทำให้สื่อประสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Untitled Document
  ขนาดของภาพ ( Size of shot / Type of shot )

1.  ELS (EXTREME LONG SHOT)
คือขนาดไกลที่สุด เป็นขนาดที่เน้นสภาพแวดล้อม หรือสถานที่โดยรวมๆ เพื่อบอกบรรยากาศ ถ้าจะมีวัตถุหรือบุคคล ก็เป็นเพียงช่วยเสริมสถานที่หรือสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ ดูมีชีวิตเหมือนจริงเท่านั้น จะเห็นวัตถุหรือบุคคลเล็กมากๆ ไม่สามารถรับรู้การกระทำ หรือการแสดงออกได้ชัดเจน

2. VLS (VERY LONG SHOT)
หรือขนาดไกลมาก เป็นขนาดที่ทำให้ผู้ชมรับรู้สภาพแวดล้อมหรือสถานที่เป็นหลักใหญ่ และเห็นวัตถุ หรือบุคคลเป็นส่วนประกอบ คือเน้นสถานที่มากกว่าตัววัตถุหรือบุคคลนั่นเอง

3. LS (LONG SHOT)
หรือขนาดภาพระยะไกล เป็นขนาดภาพที่เห็นวัตถุบุคคลและเหตุการณ์ครบถ้วนโดยรวมๆ ถ้าเป็นบุคคล หมายถึงภาพเต็มตัวของบุคคลนั้น ตั้งแต่หัวจรดเท้าไปพร้อมๆ กับเห็นสภาพแวดล้อมหรือสถานที่นั้นด้วย บุคคลที่มาอยู่ในภาพ ก็มักจะไม่สำคัญกว่าสถานที่

4. MLS (MEDIUM LONG SHOT)
หรือระยะไกลปานกลาง เป็นระยะที่เห็นบุคคลได้ตั้งแต่ประมาณหน้าแข้ง เข่า หรือหน้าขาขึ้นไป ทำให้ผู้ชมได้รับรู้ ทั้งบุคลิกท่าทางและการกระทำเคลื่อนไหวพอๆ กัน แบ็คกราวด์ หรือสถานที่จะมีความสำคัญน้อยลงไป

5 MS (MIDIUM SHOT)
หรือระยะปานกลาง จะเห็นภาพวัตถุหรือบุคคลลักษณะเด่นๆ ปานกลาง ถ้าเป็น MS บุคคลก็จะเห็นบุคคลตั้งแต่สะโพก หรือเอวขึ้นไป ซึ่งขนาดนี้เป็นขนาดที่จะรับรู้ท่าทางของบุคคลนั้นๆ ได้ แต่ไม่ค่อยจะได้รับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลนั้นเท่าไรเลย
6. MCU (MIDIUM CLOSE SHOT)
หรือระยะใกล้ปานกลาง จะทำให้มองเห็นวัตถุ หรือ บุคคลในรายละเอียดบางส่วนและภาพรวมบางส่วน เช่น คนจะ เห็นรายละเอียดสีหน้าบ้างและเห็นบุคลิกบางส่วน คือ เห็นตัวบุคคลตั้งแต่ประมาณหน้าท้องขึ้นไป
7. CU (CLOSE UP) OR (CLOSE  SHOT)
เป็นขนาดของภาพระยะใกล้ใช้นำเสนอให้เห็นรายระเอียดของวัตถุและบุคคลอย่างชัดเจนใกล้ชิด เช่น CU คน หมายถึงขนาดของภาพที่เห็นคนในกรอบภาพตั้งแต่หน้าอกขึ้นไป ซึ่งระยะนี้จะสามารถถ่ายทอด ยำเสนอสีหน้าอารมณ์ และความรู้สึกเป็นหลัก
8. VCU หรือ BCU (VERY CLOSE UP OR BIG CLOSE UP)
เป็นขนาดภาพที่ใกล้มาก ทำให้รับรู้รายละเอียดที่สำคัญๆ ของวัตถุและบุคคลอย่างชัดเจน เช่น ใบหน้าของบุคคลก็ จะเห็นเต็มหน้า ทำให้รู้ว่าบุคคลผู้นี้มีใบหน้างามเนียนขนาดไหนรวมทั้งสีหน้าและอารมณ์ที่แสดงออกอย่างชัดเจน
9. ECU  (EXTREME CLOSE UP)
 หรือภาพระยะใกล้ที่สุด เป็นขนาดภาพที่ต้องการนำเสนอ รายละเอียดเฉพาะจุดหรือเฉพาะส่วนของวัตถุ บุคคลและ เหตุการณ์นั้นๆ เช่น ECU ภาพดวงตา
copyright © 2012 | งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี