คำแนะนำการใช้
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
วิธีการปฏิบัติและประพฤติตน
 
 
การทำงานอย่างมีระบบ
สาระที่สำคัญ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

รูปแบบการทำงานที่เป็นระบบที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จอาจมีหลายรูปแบบ ในที่นี้ขอเสนอรูปแบบที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไป คือ

 1. วิธีระบบ system approach
 2. วงจรเดมมิ่ง PDCA

Untitled Document
วงจรเดมมิ่ง PDCA

เทคนิคของ PDCA แต่ละขั้นตอน

1. เทคนิคการวางแผน P
การวางแผนที่ดี ควรตอบคำถามต่อไปนี้ได้

 • มีอะไรบ้างที่ต้องทำ
 • ใครทำ
 • มีอะไรต้องใช้บ้าง
 • ระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าใด
 • ลำดับการทำงานเป็นอย่างไร ควรทำอะไรก่อน-หลัง
 • เป้าหมายในการกระทำครั้งนี้คืออะไร

2. เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติ D

 • ทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องแก้ไข หรือรับผลเสียจากการกระทำที่ผิดพลาด
 • ตรวจสอบทุกขั้นตอน หากพบข้อบกพร่อง
 • ให้รีบแก้ไขก่อนที่ความเสียหาย จะขยายเป็นวงกว้าง

3. เทคนิคขั้นตอนตรวจสอบ C

 • ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ว่าทำได้ตามแผนหรือไม่
 • ตรวจสอบผล ที่ได้ว่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่

4. เทคนิคขั้นตอนการดำเนินการให้เหมาะสม A

 • หลังจากตรวจสอบแล้ว ถ้าเราทำได้ตามเป้าหมาย ให้รักษาความดีนี้ไว้
 • หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาดไม่ว่าในขั้นตอนใดๆ ก็ตาม ให้หาสาเหตุและแก้ไขสาเหตุ
 • หาทางปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิม

PDCA เพื่อป้องกัน

 1. การนำวงจร PDCA ไปใช้ ทำให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ
 2. การทำงานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ทำให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม มากยิ่งขึ้น
 3. การตรวจสอบที่นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ำ หรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็น การนำความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

PDCA เพื่อแก้ไขปัญหา

 1. ถ้าเราประสบสิ่งที่ ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด เราควร แก้ปัญหา
 2. การใช้ PDCA เพื่อการแก้ปัญหา ได้แก่ การทำ C-PDCA คือ ตรวจสอบก่อน ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็นำมาวางแผนเพื่อดำเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป

PDCA เพื่อการปรับปรุง

 1. PDCA เพื่อการปรับปรุง คือไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆหรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม
 2. เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็ให้ใช้วงจร PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง
 3. ข้อคิดสำคัญ ต้องเริ่ม PDCA ตัวเองก่อนมุ่งไปที่คนอื่น

วงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

copyright © 2012 | งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี