คำแนะนำการใช้
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
วิธีการปฏิบัติและประพฤติตน
 
 
การทำงานอย่างมีระบบ
สาระที่สำคัญ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

รูปแบบการทำงานที่เป็นระบบที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จอาจมีหลายรูปแบบ ในที่นี้ขอเสนอรูปแบบที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไป คือ

 1. วิธีระบบ system approach
 2. วงจรเดมมิ่ง PDCA

Untitled Document
วิธีระบบ (system approach)
คือ ภาพส่วนรวมของโครงสร้างหรือของขบวนการอย่างหนึ่งที่มีการจัดระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันอยู่ในโครงการหรือขบวนการนั้น
ระบบเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการวางแผนและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ วิธีการระบบมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ คือ
1. ข้อมูลวัตถุดิบ (input)
 
2. กระบวนการ (process)  
3. ผลผลิต (output)
 
4. การตรวจสอบผลย้อนกลับ (feed back)

 
องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนี้ จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ดังภาพ
คือการเก็บไฟล์ภาพในลักษณะเดียวกับไฟล์แบบ BMP แต่ในไฟล์มี Tagged File ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยโปรแกรมควบคุมการแสดงภาพ เช่น การแสดงหรือไม่แสดงภาพบางส่วนได้ ภาพที่เก็บไว้ในลักษณะของ TIFF จึงมีความพิเศษกว่าการเก็บแบบอื่น ที่กล่าวมา นอกจากนี้ยังมีไฟล์ภาพแบบต่างๆ อีกหลายแบบ โดยแต่ละแบบจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป มักนิยมใช่ในงานกราฟิกการพิมพ์

สรุปวิธีระบบ (system approach)

 • ถ้าระบบใดมีผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมากกว่าข้อมูล วัตถุดิบที่ป้อนเข้าไป ก็ถือได้ว่าเป็น ระบบที่มีคุณภาพ
 • ในทางตรงข้ามถ้าระบบมีผลผลิตที่ต่ำกว่าข้อมูลวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไป ก็ถือว่า ระบบนั้นมีประสิทธิภาพต่ำ
ลักษณะสำคัญของวิธีระบบ
 1. เป็นการทำงานร่วมกันเป็นคณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบนั้น ๆ
 2. เป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
 3. เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
 4. เป็นการแก้ปัญหาใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นปัญหาย่อยๆ เพื่อสะดวกในการแก้ปัญหา อันจะเป็นผลให้แก้ปัญหาใหญ่ได้สำเร็จ
 5. มุ่งใช้การทดลองจริง
 6. เลือกแก้ปัญหาที่พอจะแก้ไขได้และเป็นปัญหาเร่งด่วนก่อน

ลักษณะของระบบที่ดี
ระบบที่ดีต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) และมีความยั่งยืน (sustainable) ซึ่งต้องมีลักษณะ 4 ประการคือ

 1. มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (interact with environment )
 2. มีจุดหมายหรือเป้าประสงค์ ( purpose )
 3. มีการรักษาสภาพตนเอง (self-regulation)
 4. มีการแก้ไขตนเอง ( self-correction )
copyright © 2012 | งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี