เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561

งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย ได้จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยผลการเลือกตั้ง ดังนี้ – หมายเลข 2 พรรคKB School Development นายปริญญา ศรีทองได้ /ประธานสภานักเรียนฯ – หมายเลข 4 พรรค KB รักความสะอาด นายอรรถพงษ์ สีเนียม/รองประธานสภาฯ คนที่ 1 – หมายเลข 3 พรรคคนดีศรีกบินทร์ นางสาวรุ่งอรุณ คำดี /รองประธานสภาฯ คนที่ 2 – หมายเลข 5 พรรครวมใจรักภักดีเพื่อกบินทร์บุรีของเรา นางสาวฐิตาพร อ่อนสีน้อย/รองประธานสภาฯ คนที่ 3 – หมายเลข 1 พรรคฟ้า-แดงร่วมใจ นางสาวอมลิน คำดี /รองประธานสภาฯ คนที่ 4

You may also like...