นายอัครเดช สังสมศักดิ์

นายอัครเดช สังสมศักดิ์
ครูอันดับ คศ.1
วุฒิการศึกษา วท.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี