นายสมชาติ ราชสันเทียะ

นายสมชาติ ราชสันเทียะ
ครูอันดับ คศ.2
วุฒิการศึกษา ค.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์