นางทิติยา พูลทรัพย์

นางทิติยา พูลทรัพย์
ครูอันดับ คศ.3
วุฒิการศึกษา ค.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี