กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดูแลนักเรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3

You may also like...