กิจกรรมอำลาฟ้า-แดงของม.3และม.6 ปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดกิจกรรมอำลา ฟ้า-แดง ให้นักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6 โดยมีนักเรียนชั้นม.1, ม.2, ม.4 และม.5 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี บันทึกภาพโดย: #NIKOND5300 และ #NIKOND3400 1.นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี 2. น.ส. นิภาพร เอาเจริญยิ่ง/ งานประชาสัมพันธ์สภานักเรียนฯ Nipaporn Awjarernying 3. น.ส. วนิดา อินอนันต์/งานประชาสัมพันธ์สภานักเรียนฯ Wanida Inanan 4. น.ส. สุชิราช แสงประเสริฐ/ งานประชาสัมพันธ์สภานักเรียนฯ Mint Suchirach

You may also like...