นิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพภายในฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้รับการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพภายใน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 1

You may also like...