ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2559

โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกบินทร์บุรี วันที่ 11-13 มกราคม 2560

You may also like...