อบรม” ความเป็นมาของชนชาติไทย”

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดการอบรมในหัวข้อ “คนไทยทิ้งแผ่นดิน ว่าด้วยการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของคนไทย” โดย อ.ศุภรัตน์ ตี่คะกุล หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2 โรงเรียนกบินทร์บุรี

You may also like...