กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ โดยมีพระมหานพรัตน์ ธัมมวโร วัดธรรมารังสฤษฎิ์ จ.ปราจีนบุรี เป็นพระวิทยากรอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2

You may also like...