ข่าวสารโรงเรียนกบินทร์บุรี

  • พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ปี 2560
Tuesday, November 21st, 2017, 8:36 am
วันลอยกระทง

ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้รับเชิญการแสดงดนตรีสดและจำหน่ายกระทง ณ สวนเฉลิมราช
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย:
นางสาววนิดา อินอนันต์ Wanida Inananม.6/1 สภานักเรียนฯ/ชุมนุมประชาสัมพันธ์
2. นายธนวัฒน์ สร้อยสระคู
#NIKON

Wednesday, November 15th, 2017, 9:57 am
วันถวายดอกไม้จันทร์เพลิงพระศพ

นิทรรศการและการจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560

Wednesday, November 15th, 2017, 9:29 am
พิธีมอบเกียติบัตร

พิธีมอบเกรียติบัตรเนื่องในวันสถาปณาโรงเรียนกบินทร์บุรี
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย:
นางสาววนิดา อินอนันต์ Wanida Inananม.6/1 สภานักเรียนฯ/ชุมนุมประชาสัมพันธ์
#NIKON

Wednesday, November 15th, 2017, 8:59 am
พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ โดยจัดพิธีขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
บันทึกภาพโดย:
นางสาววนิดา อินอนันต์ Wanida Inanan ม.6/1 สภานักเรียนฯ/ชุมนุมประชาสัมพันธ์
#NIKON

Wednesday, November 15th, 2017, 5:29 am

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ที่ไหนที่แจ้งเรื่องขอเข้าแนะเเนว รบกวนส่งเรื่องมาอีกรอบนึงนะค่ะ

Tuesday, October 24th, 2017, 3:44 am

"24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ"
เป็นวันครบรอบ( 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 หรือพ.ศ. 2488)
ที่ประเทศสมาชิกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหภาพโซเวียต จีน และประเทศส่วนใหญ่ได้ให้สัตยาบันลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ และกฎบัตรเริ่มมีผลบังคับใช้ " เพื่อรักษาสันติภาพของโลก
องค์การสหประชาชาติ (United Nations Organization) หรือ UN เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพสู่โลก โดยพยายามให้มนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา ได้อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค และสงบสุข"

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี
#กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Monday, October 23rd, 2017, 1:59 am
รูปภาพบนไทม์ไลน์

23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5)
"ขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองเบื้องพระบาท
สถิตย์เหนือราชอาสน์แห่งโกสินทร์
ราชาธิปิยราชสยามมินทร์
ครองแผ่นดินปกเกศเกล้าชาวประชา
ข้าฯ พระองค์ขอนบน้อมสดุดี
พระเกียรตินี้ห้กึกก้องทั่วทิศา
ข้าฯ พระองค์ขอเทิดเกียรติองค์ราชา
ทูนเหนือเกล้าเหนือเกศาฝ่าละอองฯ...
(บทประพันธ์:สร้อยฟ้ามาลา)

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลดเปลื้องทุกข์พสกนิกรให้เป็นไทย ทรงรักษาเอกราชมิให้ตกเป็นของชาติใด อีกทั้งยังทรงวางรากฐานความเจริญต่างๆเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อแผ่นดินสยามสืบมา
(พระบรมฉายาลักษณ์จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
#คณะครูนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี